Podmienky pre užívateľov

AUTOGRAND a.s., Vajnorská 167, Bratislava, IČO: 34 10 99 86, IČ DPH: SK 20 20 36 80 75, Akciová spoločnosť, Oddiel Sa, Vložka číslo 2538/B

Použitie technológie cookie

Tento web využíva technológiu cookie pre zistenie miest, odkiaľ ste prišli na stránky, k registrácii užívateľskej aktivity na stránkach a zhodnotenie a vylepšenie stránok tak, aby pre vás boli prínosnejšími. Tato stránka neregistruje pomocou tejto technológie informácie o jednotlivých užívateľoch - žiadne osobné informácie o Vás nie sú pomocou tejto technológie uchovávané či využívané. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies neprijímal či varoval pred ich prijatím.

Vylúčenia zodpovednosti

V najväčšej možnej miere sa snažíme zabezpečiť aby všetky produkty, výbava, príslušenstvo, ceny, informácie ako aj všetky ďalšie súvisiace údaje o uverejnených produktoch na webovej stránke boli správne a aktualizované, avšak aj napriek takto vynaloženej snahe, nie je vždy možné v plnom rozsahu zabezpečiť absolútnu totožnosť uverejnených produktov a informácii týkajúcich sa výbavy, príslušenstva a ďalších komponentov s ich skutočným vyhotovením dostupným priamo u predajcu. Všetky produkty, ako aj príslušenstvo, výbava, informácie o cenách, údajoch a jednotlivých komponentoch uverejnené na webovej stránke predajcu sú iba orientačné, ilustračné a nezáväzné. Uvedené informácie o produktoch nenahrádzajú informácie poskytované priamo predajcom, nepredstavujú predajnú ponuku, ani návrh na uzavretie zmluvy, nie sú legálne záväzne, vzhľadom na čo predajca nezodpovedá za prípadne rozdiely v produktoch uvedených na tejto webovej stránke a produktoch poskytovaných priamo u predajcu. Konkrétnu ponuku produktov, výbavy a príslušenstva prosíme konzultujte priamo u predajcu.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti za škodu a za obsah stránky

AUTOGRAND sa najvyššej miere snaží zabezpečiť aby všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli správne, komplexné a autentické. Nenesieme však zodpovednosť za presnosť, autentickosť a komplexnosť akýchkoľvek informácii uverejnených na tejto webovej stránke. Všetky informácie, údaje a materiály nachádzajúce sa na tejto stránke sú poskytnuté „také ako sú“ a AUTOGRAND za nich nenesie nijakú zodpovednosť.“ V rozsahu prípustnom platnými právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu vzniknutú či už priamo alebo nepriamo, ako dôsledok prístupu na túto webovú stránku, ako ani v súvislosti s použitím informácii uvedených na tejto webovej stránke, s jej obsahom alebo akýmikoľvek údajmi zverejnenými na tejto webovej stránke. Rovnako nenesieme zodpovednosť za nesprávnosť a nepresnosť uvedených informácii spôsobenú technickými alebo softvérovými prostriedkami, prípadne ľudskou chybou, ktoré môžu nastať pri spracovávaní a ukladaní týchto informácii na webovú stránku. Taktiež nezodpovedáme za škodu, vzniknutú v súvislosti s užívaním tejto webovej stránky, vzniknutú na technických prostriedkoch užívateľov.

 

Ochrana osobných údajov

AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 10 99 86, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2538/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon") oznamuje:

Údaje získavané portálom

Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom spracúva tieto osobné údaje získané cez portál:

1)    Kontaktný formulár – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka,
2)    Zvažujem kúpu automobilu alebo testovaciu jazdu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel,
3)    Online objednávka do servisu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so servisom motorových vozidiel,
4)    Náhradné diely a príslušenstvo – dopyt na diel a cenu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb predaja náhradného dielu a príslušenstva,
5)    Zasielanie marketingových informácií (Newsletter) – je možné len na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu v súlade s § 11, ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese marketing@autogrand.sk, alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť. Takéto zmluvy má Prevádzkovateľ uzavreté so spoločnosťami:

1)    ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
2)    AutoKorzo maklér s.r.o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti poisťovníctva pre klientov Prevádzkovateľa,
3)    BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
4)    B.O.A.T. Plus spol. s r.o. vykonávania činností v oblasti zabezpečovania účtovných služieb a služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy pre zamestnancov Prevádzkovateľa,
5)    DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
6)    Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby,
7)    Alena Táborová, živnostník za účelom zabezpečovania služieb pre klientov Prevádzkovateľa voči Dopravnému inšpektorátu SR.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednotka

v spoľahlivosti

TÜV Report 2016

Zistite viac